Výchovný poradce – úvodní informace

Zaměření výchovného poradce

Prevence školní neúspěšnosti

Věnovat se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů.

Kariérové poradenství

Poskytnout žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství. Vést žáky k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Připravit podmínky, rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků se sociálním znevýhodněním. Zmírňovat důsledky zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění.

Žáci nadaní

Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Rozvíjet spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a dalšími poradenskými zařízeními (informačně-poradenské středisko úřadu práce).

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků.

Prevence sociálně patologických jevů

Ve spolupráci s preventistou sociálně patologických jevů předcházet problémům souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

V případě problémů týkajících se Vašich dětí kontaktujte výchovného poradce nebo některého z učitelů naší školy. Vždy Vám rádi pomůžeme.

Za zaměstnance ZŠ Štěchovice

Mgr. Lucie Dražilová

email: drazilova@zs-stechovice.cz

Kontakty na poradny:

1) Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Mochovská 570, Praha 9, 198 00

Tel.: 281 867 331, 603 267 746

2) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

(více info zde)

Centrum služeb Hvozdy, v areálu MFC, Mgr. Linda Staňková, Tel.: 776 271 503, E-mail: stankova@css-hvozdy.cz

3) Psycholog Mgr. Magdaléna Zurinková, v areálu MFC, Tel.: 728 122 342

4) Speciální pedagog Mgr. Hana Otevřelová, Tel.: 736 754 416