Zápisové lístky

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zaniká posledním dnem lhůta rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Odvolání – možnosti žáka, který obdrží rozhodnutí, že nebyl přijat

  • žák (zák. zástupce) může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání
  • učinit tak do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

 

V případě nejasností o přijímání žáků na střední školy doporučuji navštívit stránky www.msmt.cz, kde naleznete úplné znění vyhlášky.

Zápisové lístky vydávám každý den v 7.45 – 8.00 hodin.

                                                                                                                          Mgr. Lucie Dražilová

                                                                                                                          (výchovná poradkyně školy)