6_TEST

Přírodopis 25. 10. 2018

Úvod do přírodopisu: živá, neživá příroda, přírodopisné obory, popis mikroskopu, rostlinná a živočišná buňka – stavba a funkce jednotlivých organel, fotosyntéza, dýchání, systém řazení organismů – nejvyšší jednotka říše → základní jednotka druh, příprava: pracovní list, poznámky v sešitě.

8_Třídnická hodina

V pátek 19. 10. v 7:00 - 7:40 proběhne třídnická hodina. Vzhledem k tomu, že máme co řešit, prosím o maximální účast.

8_TEST

Přírodopis 11. 10. 2018

Vývoj člověka: nejstarší předchůdci, proces polidštění, rudimenty, atavismy; teorie vývoje člověka; jednotlivé vývojové stupně rodu Homo, vývoj dovedností a mozku; rasy a míšenci ras - znaky, místo vývinu, PS str. 5/3 vysvětli pojmy

9_TEST

Přírodopis 16. 10. 2018

Úvod do geologie: vznik a stavba Sluneční soustavy, vnitřní stavba Země, obory geologie

7_Přírodovědný seminář

Organizace další hodiny PřS:

Jelikož laboratorní práce zabere více než jednu vyučovací hodinu, bude výuka probíhat v dvouhodinových blocích.

1. skupina: 9. 10. konec výuky v 13.25, 16.10. konec výuky v 11.35

2. skupina: 9. 10. konec výuky v 11.35, 16.10. konec výuky v 13.25

Popmůcky: kostka droždí, hrst cukru krystal (moučka), zavařovačka od okurek, chirurgická rukavice.

7_TEST

Přírodopis 3. 10. 2018

Úvod, nebuněčné organismy, prvobuněčné organismy (s nepravým jádrem): úvod - stavba R + Ž buňky, funkce organel, fotosyntéza, dýchání; viry, bakterie, sinice - stavba těla, výskyt, rozmnožování, choroby a ochrana proti nim

Zeměpis 8. 10. 2018

Obyvatelstvo a sídla: světadíly, oceány; počet, rozmístění obyvatel na Zemi, lidské rasy, náboženství; národ, stát, státní zřízení, sídla – typy sídel, hospodářské sektory

8_Organizace prvního týdne

V pondělí se sejdeme na jednu vyučovací hodinu. Úterý až pátek končí vyučování ve 12.50. Budeme se zabývat úřadem, seznámíme se se školním řádem, rozdáme učebnice a jistě se najde spousta dalších povinností, které je třeba absolvovat.