Podpora jazykových kompetencí v ZŠ Štěchovice

Propagační leták OP (ve formátu PDF)
V květnu jsme podali žádost o dotaci na podporu jazykových kompetencí na naší škole a naší žádosti bylo vyhověno rozhodnutím z 15. 7. 2015. Projekt bude zahrnovat následující aktivity:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti z cílem podchytit všechny žáky naší školy. Půjde o zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
  2. Intenzivní zahraniční jazykový kurz pro vyučující cizího jazyka – u nás konkrétně pojede paní učitelka Mgr. Dana Kopecká, jako vyučující druhého cizího jazyka, na dva týdny do Španělska. Tam se zúčastní intenzivního kurzu všeobecné španělštiny v rozsahu 32 vyučovacích hodin.
  3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky s cílem zlepšit jazykové kompetence žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Konkrétně se bude jednat o krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Veškeré uvedené aktivity bude třeba zrealizovat a vyhodnotit do 31. 12. 2015.