Školní Poradenské Pracoviště ZŠ Štěchovice

Konzultační hodiny pro žáky a jejich zákonné zástupce vždy po předchozí osobní, telefonické či emailové domluvě.

Poradenští pracovníci

Výchovný poradce Mgr. Jana Hawryluková hawrylukova@zs-stechovice.cz
Výchovný poradce Mgr. Hana Kurasová zsstechovice@email.cz, 731 612 812
Školní metodik prevence Mgr. Klára Budilová budilova@zs-stechovice.cz, 604 508 416
Školní asistent Hana Králíková ml. kralikova.ml@zs-stechovice.cz

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZS ŠTĚCHOVICE

zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

c) prevenci školní neúspěšnosti,

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Kontakty speciálně pedagogické péče

Kontakty speciálně pedagogické péče