Zlepšování podmínek ve vzdělávání na ZŠ Štěchovice

Propagační leták OP (ve formátu PDF)

  1. V rámci tohoto projektu byl opět otevřen pro naše žáky Přírodovědný seminář, který zaručuje dostatek času a ideální množství žáků ve třídy při praktických cvičeních a pokusech v rámci výuky přírodopisu. Na základě výborné zkušenosti Mgr. Lenky Cabalové s tímto novým předmětem, který vznikl díky realizaci tohoto projektu, byl o tento předmět rozšířen i náš ŠVP Cesta do života.
  2. Opět došlo v rámci individualizace výuky k dělení některých hodin výuky matematiky a českého jazyka.
  3. Během celého školního roku byla na naší škole zaměstnána na půl úvazek asistentka pedagoga paní Špínová, která se věnovala žákům se speciálními vzdělávacími potřebami napříč prvním stupněm a to pod vedením vyučujících.
  4. Dále pokračovalo vytváření pracovních listů, digitálních učebních materiálů a jejich ověřování v hodinách fyziky, zeměpisu, českého jazyka, prvouky a anglického jazyka v různých ročnících naší školy. K jejich vzniku a ověření pomohlo nové ICT vybavení na naší škole, které bylo v rámci výše zmiňovaného projektu nakoupeno (počítačové sestavy, server, interaktivní tabule, fotoaparát, kamera).

LOGO_SABLONY


„Zlepšování podmínek ve vzdělávání na ZŠ Štěchovice“

CZ.1.07/1.4.00/21.3821

ZŠ Štěchovice, Školní 122, 252 07 Štěchovice


Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z OP VK rozhodlo MŠMT dne 1.11.2012 o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zlepšování podmínek ve vzdělávání na ZŠ Štěchovice“, jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší základní škole. Zahájení projektu proběhlo 1.1.2013 a doba jeho trvání je stanovena na 30 měsíců, tedy do 30.6.2015.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním v rámci aktivity I/3 s názvem Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků – aktivitou II/4 s názvem Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR. Dále tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů ve výuce prostřednictvím aktivit I/2 s názvem Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, III/2 názvem Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, II/2 s názvem Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků, III/1 individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií, V/2 s názvem Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech budou probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin v rámci aktivity V/1 s názvem Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů, IV/1 s názvem Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno aktivitou VII/2 a názvem Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP.

Celkem naše škola postupně získá finanční podporu ve výši 1 190 101,– Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na:

Vytváření sad vzdělávacích materiálů (finanční podpora přípravy pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu)
Vytváření digitálních učebních materiálů (finanční podpora přípravy pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu)
Proškolení celého pedagogického sboru v oblasti mediální výchovy (teorie a praxe MV v rámci povinného předmětu, volitelný kroužek, tvorba školního časopisu, webových stránek)
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků, tvorba DUM
Roční jazykový kurz pro učitele anglického jazyka
Plat asistenta pedagoga s úvazkem 0,5 na dobu 2 školní roky
Nákup IT – pevné PC, interaktivní tabule, vybavení interaktivní jazykové učebny, případná revize internetového připojení a jeho rekonstrukce, SW
Nákup fotoaparátů a videokamery

Celý projekt jsme zahájili vzděláváním pedagogických pracovníků dne 31.1.2013, kdy se pedagogové seznamovali s různými formami a metodami výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (učitelky I. stupně) a dále s pravidly a postupy při vytváření digitálních učebních materiálů –DUM (všichni učitelé).

V současné době probíhá příprava podkladů pro výběrové řízení na dodávku ICT v rámci projektové žádosti.

Mgr. Hana Králíková

ředitelka školy