ŠD – upozornění pro rodiče

Vážení rodiče, provoz ranní a odpolední družiny začne od 4.9. Přihlášky do ŠD bude rozdávat každému žákovi třídní paní učitelka 3.9., rodiče žáků 1.třídy dostanou přihlášku hned ráno a mohou ji vyplnit a odevzdat na místě. Pokud z jakéhokoliv důvodu dítě nedostane přihlášku, prosím kontaktujte školní družinu buď telefonicky nebo emailem. Pro letošní rok platí: přednost u přijetí mají žáci mladší před staršími a přijímají se žáci do naplnění kapacity (85 účastníků). Dítě, které neodevzdá písemnou přihlášku, nemůže být přijato do ŠD (ani na ústní dohodu). Prosíme, sledujte nástěnku ŠD u vchodu do budovy. Organizace viz. níže.

Organizace školní družiny:

Vedoucí vychovatelka: Eliška Braumová

Vychovatelka 1. oddělení: Eliška Braumová ( 1. třída )
Vychovatelka 2. oddělení: Hana Králíková ( 2. třída )

Vychovatelka 3. oddělení: Pavla Trojánková ( 3., 4., a 5. třída)

Maximální počet přijatých dětí: 85

Provozní doba:
od 6:45 hod. – 7:40 hod. (ranní družina)
od 11:35 hod. – 17:00 hod.

Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na přihlášce.

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně (žák doloží písemnou omluvenku o změně času odchodu s řádným datem a podpisem zákonného zástupce).

Nelze brát ohled na telefonické omluvenky, SMS zprávy, e-mailová omluvenka
je možná pouze po osobní domluvě s vedoucí vychovatelkou a ředitelem školy.

Provoz končí v 17:00 hodin.

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, postupuje vychovatelka dle vnitřního řádu školní družiny.

Úplata za ŠD se hradí bezhotovostně na účet školy, č. účtu je: 168906332/0300. Do zprávy pro příjemce uvede plátce text: ŠD + variabilní symbol ( číslo žáka ). Úplatu možno hradit září-prosinec, tj. 1.120,- Kč a leden-červen, tj. 1.680,- Kč nebo měsíčně. Při neuhrazení platby se postupuje dle vnitřního řádu školní družiny.

Přihlášení na stravování dětí si rodiče zajišťují sami v jídelně školy.

Tel. Školní jídelna: 242413770

Kontakty ŠD:

Mobilní telefon: 734 445 824

Email: braumova@zs-stechovice.cz