ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Naší škole byl propůjčen titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 1. STUPNĚ“, a to na období 2019 – 2021.

Školy jsou kategorizovány do třech stupňů:

1. stupeň (nejvyšší)

Škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové. Na škole působí koordinátor EV (nejlépe absolvent specializačního studia), který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Je zpracován dlouhodobý i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV. Škole realizuje programy k EV v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost. Postupně se stává centrem vzdělávání pro UR v rámci regionu, kdy spolupracuje se školami v okolí a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů z okolních škol. 

2. stupeň (střední)

Škola s dlouhodobějšími zkušenostmi s EV, zapojeno alespoň 50% pedagogů do aktivit EV, je ustanovený koordinátor, který však nemusí být absolventem specializačního studia. Občas se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Je vypracován krátkodobý školní program EV, realizace EV probíhá pouze v rámci některých vyučovacích předmětů. Jsou realizovány programy k EV v průběhu školního roku, škola spolupracuje s okolními školami. 

3. stupeň (začínající školy)

Škola s krátkodobými zkušenostmi s EV, zapojeno alespoň 20 % pedagogů nebo i jednotlivec (ve výjimečných případech), ustanovený koordinátor, který nemusí být absolventem specializačního studia, vypracován přehled aktivit k EV, realizace EV pouze v rámci několika málo vyučovacích předmětů, realizace dílčích programů k EV v průběhu školního roku, škola doposud nemá navázanou spolupráci s okolními školami či jinými institucemi v oblasti EVVO. 
 

Oceněno bylo celkem 46 mateřských, základních a středních škol Středočeského kraje. Prvního stupně dosáhlo celkem 7 základních škol.

Velké poděkování patři Elišce Braumové, Lence Cabalové, Martinu Davidovi a všem rodičům i pedagogům, kteří naše žáky vedou v tomto duchu.

 

SUR_19_21